NMH Fastighet AB kallelse till Bolagstämma

Karta Otillgänglig

Datum/Tid 05/03/2024 Tid: 18:00 - 20:00

Kategorier

KALLELSE TILL BOLAGS STÄMMA

Norrbottens Motorhistoriker Fastighets AB

Org NR : 556864-3695

Datum : 2024-03-05

Kl: 18,00

Plats : Lindblomsbacken 1 954 33 Gammelstad

Vi bjuder på lättare förtäring

 

Norrbottens Motorhistoriker Fastighets AB

Orgnr : 556864-3695

Dagordning för bolagsstämma

Datum: 20220411

Plats : Lindblomsbacken 1 954 33 Gammelstad

Tid: 18,00

§ 1 Stämmans öppnande

§2 Val av ordförande

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

§4 Godkännande av dagordning

§5 Val av protokoll förare samt justeringsmän

§6 Prövning om att stämman blivit behörigen sammankallad

§7 Föredragning av farmalagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse

§8 Beslut: A/ om fastställande av resultat och balansräkning

B/ om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställda

Balansräkningen.

C/ om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§9 Fastställande av styrelsearvoden , revisionsarvoden enligt faktura.

§10 Val av styrelse och revisor

§11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags- ordningen

§12 Avslutning